แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 1-5 of 39 results.
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
แผนพัฒนาบุคลากรและยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมของเทศบาล