แผนป้องกันการทุจริต

Displaying 1-4 of 4 results.
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลท่ายาง (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕
ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่จะสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)