รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

Displaying 1-5 of 8 results.
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลและรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง รายงานผลกาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔