การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 1-5 of 10 results.
ประชุมคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลท่ายาง
ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศเทสบาลตำบลท่ายาง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่องหลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่