การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 1-5 of 12 results.
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประชุมคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลท่ายาง
ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม