ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 16 มกราคม 2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑ ดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๕)
 ประเภท : สถิติการเงิน 31 ตุลาคม 2565 รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
 ประเภท : สถิติการเงิน 31 ตุลาคม 2565 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๔ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๕)
 ประเภท : สถิติการเงิน 27 กรกฎาคม 2565 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
 ประเภท : สถิติการเงิน 29 เมษายน 2565 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)
 ประเภท : สถิติการเงิน 21 เมษายน 2565 รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 ประเภท : สถิติการเงิน 5 เมษายน 2565 การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของเทศบาลตำบลท่ายาง
 ประเภท : สถิติการเงิน 28 มกราคม 2565 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔)
 ประเภท : สถิติการเงิน 4 พฤศจิกายน 2564 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๔ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-กันยายน ๒๕๖๔)
 ประเภท : สถิติการเงิน 2 สิงหาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๓ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ถึงดือนมิถุนายน ๒๕๖๔)