ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 11 มีนาคม 2567 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินของเทศบาลตำบลท่ายาง
 ประเภท : สถิติการเงิน 30 ตุลาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ประเภท : สถิติการเงิน 30 ตุลาคม 2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๔ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖)
 ประเภท : สถิติการเงิน 13 กรกฎาคม 2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๓ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖)
 ประเภท : สถิติการเงิน 14 มิถุนายน 2566 งบการเงินปี พ.ศ.2565
 ประเภท : สถิติการเงิน 25 เมษายน 2566 แต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online
 ประเภท : สถิติการเงิน 11 เมษายน 2566 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖(ไตรมาสที่ ๒ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)
 ประเภท : สถิติการเงิน 16 มกราคม 2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑ ดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๕)
 ประเภท : สถิติการเงิน 31 ตุลาคม 2565 รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
 ประเภท : สถิติการเงิน 31 ตุลาคม 2565 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๔ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๕)