ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลท่ายาง

888 ม.1 ถ.ท่ายาง - หนองบ้วย ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130

Email : thayang888@gmail.com, admin@thayang-phet.go.th, saraban@thayang-phet.go.th,

เบอร์โทรศัพท์ : 032 - 463000 - 2 เบอร์โทรสาร : 032 - 461546

ส่วนราชการ ติดต่อภายใน
 นายกเทศมนตรี 111
 รองนายกเทศมนตรี 222
 รองนายกเทศมนตรี 333
 ปลัดเทศบาล 555
 หน้าห้องปลัดเทศบาล 226
 หน้าห้องนายกเทศมนตรี 234
 กองคลัง 103
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 141
 สำนักปลัดเทศบาล 117,121
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ 117
 งานทะเบียนราษฎร์ 127
 กองการประปา สายตรง 032-463009 เลขภายใน 135
 ฝ่ายผลิตน้ำประปาท่ายาง 032-771078
 ฝ่ายผลิตน้ำประปาท่าซิก 032-416340
 ฝ่ายผลิตน้ำประปาหนองแขม 032-463053
 ฝ่ายผลิตน้ำประปาไสค้าน 032-588469
 กองช่าง 206
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 218
 กองสวัสดิการสังคม 215
 กองการศึกษา 305
 สถานีดับเพลิงท่ายาง สายตรง032-463500 เลขภายใน 199
 สถานธนานุบาล(โรงรับจำนำ) 032-409919


พิกัด : GPS 12.965896, 99.892440