มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 1-5 of 20 results.
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต
คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ