มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 11-15 of 24 results.
มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
แต่งตั้งคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรการส่งสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔