มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 16-20 of 20 results.
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรการส่งสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานการวิคราะห์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลท่ายาง พ.ศ. ๒๕๖๔
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓