การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

Displaying 1-2 of 2 results.
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ของเทศบาลตำบลท่ายางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลท่ายาง