รายงานติดตามผลการดำเนินการประจำปี รอบ 6 เดือน

Displaying 1-4 of 4 results.
รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)
รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลท่ายาง
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (งบสถานะการเงิน)