รายงานติดตามผลการดำเนินการประจำปี รอบ 6 เดือน

Displaying 1-3 of 3 results.
รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลท่ายาง
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (งบสถานะการเงิน)