บุคลากร

คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลท่ายาง
โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการประปา
สถานธนานุบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลท่ายาง
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ผังโครงสร้างการบริหารเทศบาลตำบลท่ายาง
ผังโครงสร้างคณะผู้บริหาร
ผังโครงสร้างการบริหารส่วนราชการ