นโยบายและแผน

คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง

นางนฤมล  กิจพ่วงสุวรรณ

แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลท่ายางในการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง
เมื่อวันที่  7  พฤษภาคม  2564

*******************************

 เรียน    ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลท่ายางที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุก ๆ ท่าน

            ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง   เมื่อวันที่  28  มีนาคม  2564  นั้น     

บัดนี้  คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ายาง  เมื่อวันที่  20  เมษายน  2564  ให้ดิฉัน  นางนฤมล  กิจพ่วงสุวรรณ  เป็นนายกเทศมนตรี  ซึ่งมีผลนับแต่วันเลือกตั้ง  และเพื่อให้การบริหารของเทศบาลตำบลท่ายาง   เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   ครอบคลุมภารกิจหลักของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับปัจจุบัน   และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

            ดิฉันขอใช้เวลาอันมีค่าของสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้  แถลงนโยบายในการบริหารงานของเทศบาลตำบลท่ายาง   ในระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง  4  ปี  ตามกรอบ ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมาย   โดยเน้นการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้   ดิฉันพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยส่วนรวม   เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่   โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นที่ตั้ง  ภายใต้นโยบายที่ว่า  “สานงานเดิม  เสริมงานใหม่         สู่จุดมุ่งหมาย  ท่ายางดีจัง”  และตามวิสัยทัศน์เทศบาลตำบลท่ายาง  “ท่ายางเมืองน่าอยู่  พัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน”

            บัดนี้   ดิฉันได้กำหนดแนวนโยบายในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลท่ายางแล้ว  ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาเทศบาล   เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่เหมาะสมในพื้นที่  ประกอบด้วยนโยบายหลัก และนโยบายที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ดังนี้

          นโยบายหลัก  มีดังนี้

          1.  พัฒนา ปรับปรุง และสานต่อโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลท่ายางให้ได้มาตรฐาน  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

          2.  สนับสนุนและประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนในการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่น           

          3.  ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล  ด้านการจัดเก็บภาษีอากรให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

          4.  ส่งเสริมสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย

        5.  มุ่งเน้นการบริการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ เพื่ออํานวยความสะดวกและความพึงพอใจแก่ประชาชน

        6.  ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของชุมชนทุกชุมชน เพื่อเป็นแนวรวมในการพัฒนาเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
        7.  มุ่งเน้นการบริหารงานเทศบาลโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
        8.  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ   รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความเหมาะสมและทันสมัย เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         

          นโยบายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 5 ด้าน  มีดังนี้

1.  นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  เร่งพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  ได้แก่  ถนน  ไฟฟ้า  ท่อระบายน้ำ  รางระบายน้ำ  เป็นต้น  ให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง   

1.2  ยกระดับและพัฒนาศักยภาพการผลิตและขยายเขตบริการระบบประปา ให้ได้มาตรฐาน และ  เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

1.3  พัฒนาแหล่งน้ำ  โดยการขุดลอกแหล่งน้ำ  ตลอดจนก่อสร้างปรับปรุงเหมืองระบายน้ำเพื่อประโยชน์ต่อภาคเกษตรกรรมในท้องถิ่น  และเพื่อป้องกันน้ำท่วม  

2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต

2.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง

2.2  พัฒนาการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย เพื่อมุ่งพัฒนาความพร้อมให้แก่เด็กในทุกด้าน  ตลอดจนสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล

2.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกาย   และพัฒนาการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ  และสนับสนุนอุปกรณ์การออกกำลังกายและการกีฬาให้ทุกชุมชน  ตามความเหมาะสมของ
แต่ละชุมชน

2.4  จัดบริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน   ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  รวมทั้งการป้องกันและควบคุมโรค  เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

2.5  ส่งเสริมและสนับสนุน อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมและวันสำคัญทางศาสนา เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 2.6  ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

2.7  ส่งเสริมและจัดให้มีการดูแลสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง ให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

3.1  ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและการฝึกอบรมอาชีพสาขาต่าง ๆ ตามความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

3.2  ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของชุมชน  เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งแบบยั่งยืน

3.3  ส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตร

4. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1  จัดให้มีระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้มีประสิทธิภาพ   และจัดให้มีภาชนะรองรับขยะและสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาลอย่างเพียงพอ ตลอดจนรักษาความสะอาดของถนน ทางเดินเท้า  และที่สาธารณะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

4.2  รณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.3  ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชนให้ร่มรื่น สะอาด  และจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หรือที่ออกกำลังกายของชุมชน

4.4  ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย  เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง  ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี

5.1 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงานของเทศบาลในรูปแบบต่าง ๆ

5.2 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน   โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริการประชาชน

5.3 สร้างกลไก หรือช่องทาง ให้ประชาชนเข้าถึง รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น และจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร ผลงาน กิจกรรมและการดำเนินงานของเทศบาล

          ดิฉันขอขอบพระคุณท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   ที่ให้โอกาสดิฉันชี้แจงนโยบายในการพัฒนาเทศบาลตำบลท่ายาง  ซึ่งดิฉันพร้อมที่จะเดินหน้านำนโยบายที่กำหนดไว้ไปปฏิบัติ

อย่างจริงจัง  และจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนอำเภอ  จังหวัด  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   ภาครัฐ   และภาคเอกชน  ในความร่วมมือนำนโยบายสู่การปฏิบัติ   เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนชาวเทศบาลตำบลท่ายางต่อไป

***********************************************