ผลการดำเนินการ

Displaying 1-5 of 9 results.
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลท่ายาง ปี 2560
รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่ายางในรอบปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐)
รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่ายางในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙