แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 1-5 of 46 results.
รายงานผลการดำเนินงานฯประจำปี๒๕๖๖ ตามแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)ตามยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลท่ายาง
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566
อบรมจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมและขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมของเทศบาลตำบลท่ายาง