แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 1-5 of 43 results.
อบรมจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมและขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมของเทศบาลตำบลท่ายาง
แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำและไม่ควรทำ
แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ - ๒๕๖๙
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น