แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 1-5 of 29 results.
นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลฯ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ
นโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการบริหารผลการปฏิบัติราชการ