แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 31-35 of 43 results.
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สรุปรายละเอียดการเข้ารับการฝึกอบรม ตามแผนพัฒนาบุคคลและยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ รอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
คู่มือการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น