แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 21-25 of 46 results.
นโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ จังหวัดเพชรบุรี มีวินัยและป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๕