แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 36-40 of 43 results.
นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ให้จ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล การเพิ่มขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
รายงานผลการอบรม ประจำปี ๒๕๖๓
การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น