แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 16-20 of 45 results.
รายงานผลการดำเนินงานฯประจำปี๒๕๖๖ตามแผนการพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖)ตามยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลท่ายาง
นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลฯ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ
นโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง