แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 16-20 of 39 results.
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ จังหวัดเพชรบุรี มีวินัยและป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๕
สรุปรายละเอียดการเข้ารับการฝึกอบรม ฯ
แผนพัฒนาบุคลากร