แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 11-15 of 45 results.
คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมของเทศบาล
แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพพยากรบุคคล
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม Dos & Don'ts ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
รายงานผลการบริหารงานและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๕