แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 11-15 of 39 results.
นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลฯ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ
นโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการบริหารผลการปฏิบัติราชการ