แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 6-10 of 45 results.
แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ - ๒๕๖๙
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
แผนพัฒนาบุคลากรและยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร