แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 6-10 of 39 results.
แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพพยากรบุคคล
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม Dos & Don'ts ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
รายงานผลการบริหารงานและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๕
รายงานผลการดำเนินงานฯประจำปีตามแผนการพัฒนาบุคลากรและยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖