มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 6-10 of 24 results.
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต
คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสของเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕