มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 6-10 of 20 results.
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสของเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
แต่งตั้งคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรการส่งสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต