ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 29 เมษายน 2565 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)
 ประเภท : สถิติการเงิน 21 เมษายน 2565 รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 ประเภท : สถิติการเงิน 5 เมษายน 2565 การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของเทศบาลตำบลท่ายาง
 ประเภท : สถิติการเงิน 28 มกราคม 2565 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔)
 ประเภท : สถิติการเงิน 4 พฤศจิกายน 2564 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๔ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-กันยายน ๒๕๖๔)
 ประเภท : สถิติการเงิน 2 สิงหาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๓ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ถึงดือนมิถุนายน ๒๕๖๔)
 ประเภท : สถิติการเงิน 1 เมษายน 2564 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๔ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓)
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 27 มกราคม 2564 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓)
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 23 พฤศจิกายน 2563 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๔ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓))
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 30 ตุลาคม 2563 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563