การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 6-10 of 12 results.
ประกาศเทสบาลตำบลท่ายาง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่องหลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ