ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 81 ถึง 90 จากข้อมูล 1694
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 กันยายน 2566
ซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนและการบริหารทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ากระเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2566
ซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนและการบริหารทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขื่อนเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 กันยายน 2566
ซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนและการบริหารทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 กันยายน 2566
ซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนและการบริหารทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 กันยายน 2566
ซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนและการบริหารทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 กันยายน 2566
ซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนและการบริหารทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระจิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 กันยายน 2566
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ประปาท่าซิก หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 กันยายน 2566
ซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนและการบริหารทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกษมสุทธาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2566
จ้างเหมารถแบ็คโฮว์ขุด/กลบ งานซ่อมท่อประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2566