ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 2170
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเช็คซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 80 - 6688 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มิถุนายน 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บ้านบ่อยา หมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มิถุนายน 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนบ้านฝั่งคลอง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มิถุนายน 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำเสีย บริเวณบ้านท่าพุ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลท่ายาง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26 มิถุนายน 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำเสีย บริเวณบ้านท่าพุ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลท่ายาง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มิถุนายน 2567
จ้างเพิ่มสายและลำโพงเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มิถุนายน 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างศาลาหมู่บ้านโปร่งงูเหลือม หมู่ที่ 7 ตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 มิถุนายน 2567