ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 1713
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กค 5512 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤศจิกายน 2566
จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำฝนตลาดสดอาคารสูง เทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤศจิกายน 2566
จ้างซ่อมแซมตะแกรงรับน้ำเข้าบ่อพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤศจิกายน 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 พฤศจิกายน 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 พฤศจิกายน 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 พฤศจิกายน 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 พฤศจิกายน 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤศจิกายน 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤศจิกายน 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำแร่จุดบริการน้ำแร่ ที่ใช้ในสนามกีฬาสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤศจิกายน 2566