ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 71 ถึง 80 จากข้อมูล 1694
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 ตุลาคม 2566
ซื้อคลอรีน ๗๐% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 ตุลาคม 2566
จ้างจ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กต - 1488 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 ตุลาคม 2566
โครงการจัดทำผังเมืองรวมชุมชนท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี18 ตุลาคม 2566
จ้างขอจ้างผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองรายงานการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 ตุลาคม 2566
ซื้อสารส้มขุ่นเม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 ตุลาคม 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 ตุลาคม 2566
ประกวดราคาซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6 ตุลาคม 2566
ซื้อคลอรีน ๗๐% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 ตุลาคม 2566
ซื้อคลอรีน ๗๐% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 ตุลาคม 2566