ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 1216
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มีนาคม 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มีนาคม 2566
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2566
จ้างเช็คซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 80 - 6688 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2566
จ้างเช็คซ่อมรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 81 - 3904 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2566