แผนอัตรากำลัง

Displaying 6-10 of 30 results.
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๔ - พ.ศ.๒๕๖๖) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕
ประกาศฯการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล
คู่มือสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
คู่มือการประเมินผลปฏิบัติงาน