แผนอัตรากำลัง

Displaying 21-25 of 31 results.
คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ให้โอนพนักงานเทศบาล
ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลท่ายาง
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
ประกาศเทศบาล การจัดคนลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
ประกาศเทศบาล เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานเทศบาล