แผนอัตรากำลัง

Displaying 21-25 of 30 results.
ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลท่ายาง
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
ประกาศเทศบาล การจัดคนลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
ประกาศเทศบาล เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานเทศบาล
บัญชีจัดคนลงสู่ตำแหน่งและกำหนดเลขที่ตำแหน่งส่วนราชการ