ข้อบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 6-10 of 13 results.
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง พ.ศ.2560
พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552