E-Serviceคู่มือประชาชน

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 101 ถึง 120 จากข้อมูล 129
หัวข้อ
การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
การรับชำระภาษีป้าย
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (คลักษณะที่1, งและจลักษณะที่1)
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
การขอใช้น้ำประปา
การขอยกเลิกประปาชั่วคราว
การขอย้ายมาตรวัดน้ำประปา