อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

12 มิถุนายน 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

การประชุมดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    สยามบรมราชกุมารี

          ด้วยเทศบาลตำบลท่ายาง ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) “งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น” ในกิจกรรมพิเศษ สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

          โดยมีนายสุรชัย จัตตุพรพงษ์  รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เข้าร่วมประชุมและรับความเห็นชอบ ในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในกิจกรรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  ในวันที่  25  เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ายาง (ชั้น 3)

การประชุมประชาคมขออนุญาตใช้พื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยเทศบาลตำบลท่ายาง  ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยคณะทำงานฝ่ายปกปักทรัพยากร   ได้ดำเนินการประชุมประชาคมเพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่วัดบรรพตาวาส(เขากระจิว) หมู่ที่ 6 ตำบลท่ายาง  เป็นพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567  เวลา 17.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดเขากระจิว