-ประชุมงบอุดหนุนชุมชนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ-

29 พฤษภาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลท่ายางได้จัดประชุมงบอุดหนุนชุมชนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ  โดยมีนางนฤมล  กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง ประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ท่ายาง ผู้นำชุมชน และ คณะกรรมการชุมชน ร่วมประชุม 
     โดยเทศบาลตำบลท่ายาง ได้ชี้แจงโครงการต่างๆ ให้ชุมชนได้ทราบดังนี้ 
1. โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้พิการในเขตเทศบาล 
2. เรื่อง การให้ความช่วยเหลือบ้านเรือน พืชไร่ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุ (วาตภัย) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 
3. การดำเนินโครงการพระราชดำริ ประจำปี 2567 ของชุมชนทั้ง 21 ชุมชน 
4. ชี้แจงโครงการก่อสร้างโดยงบประมาณของเทศบาลตำบลท่ายาง และโครงการก่อสร้างที่เทศบาลตำบลท่ายางได้ขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น
5. การเสนอโครงการเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2/2567 ของเทศบาลตำบลท่ายาง 
      ทั้งนี้เทศบาลตำบลท่ายางได้คำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับสูงสุด เพื่อพัฒนาเมืองต่อไป
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!