ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567

28 พฤษภาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

 สภาเทศบาลตำบลท่ายาง ได้จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง โดยมีนางสาวรัตติกาล  สระสำอาง ประธานสภาเทศบาลฯ เปิดประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน  โดยมีระเบียบวาระ และมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
     1. เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 
     2  เรื่อง การเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลท่ายาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยนายพิชัย  ไฝศิริ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ายาง ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลฯ  
     3. เรื่อง ขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .... 
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!