ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่ายาง ครั้งที่ 1/2566

20 พฤศจิกายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

   เมื่อเวลา 14.00 น  คุณทวี สิทธิยานุรักษ์ ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่ายาง กล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วย กรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ และ เจ้าหน้าที่งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน  เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลท่ายาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  และ พิจารณาประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง  
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!