สำรวจข้อมูลเพื่อแนวทางการพัฒนาโครงการ

7 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

      (7 กันยายน 2566) นางนฤมล  กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อมด้วย นายสุรชัย จัตตุพรพงษ์  นายเทียนชัย  คชานันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง ผู้อำนวยการกองช่างและเจ้าหน้าที่กองช่าง  เข้าร่วมประชุมรับฟังชี้แจงแนวทางการพัฒนาโครงการท้องถิ่น   

     จากบริษัทสโตนเฮ้นจ์ จำกัด ที่ปรึกษาโครงการฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง  โดยสำรวจความต้องการของเทศบาล เพื่อเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง   ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!