รับคณะดูงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า จังหวัดพะเยา

6 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

      นายจงรัก  เพชรเสน  นายอำเภอท่ายาง พร้อมด้วยนางนฤมล  กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่ายาง  ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์พจนารถ  บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   ผู้นำชุมชนและอสม.ชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา  
     ร่วมต้อนรับนายวีร์กวิน  มักผลภูมิพัชร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า  อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา และคณะ โดยเข้าศึกษาดูงานชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะ  การลดใช้บรรจุภัณฑ์จากโฟม ฯ และการคัดแยกขยะ  เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการขยะในชุมชน
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!