โครงการอบรมระบบท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี

24 พฤษภาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นางนฤมล  กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง ฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี กล่าวเปิดโครงการอบรมระบบท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 มีนายภราดร  เวทยนุกูล ปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง ฐานะเลขานุการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการอบรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมการเปิดโครงการ  

โดยนางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวความเป็นมาของการจัดโครงการ ฯ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลอย่างมีระบบ และยกระดับงานบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “ท้องถิ่นดิจิทัล” เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการของภาครัฐที่ สะดวก รวดเร็ว ไม่สร้างภาระให้ประชาชน ลดการใช้สำเนาเอกสารในการติดต่อราชการ และจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล

ครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย คือ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เข้าร่วมอบรมระหว่างวันที่ 24- 26 พฤษภาคม 2566 จำนวน 90 คน 15 เทศบาล โดยได้รับเกียรติจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)(สพร.) หรือ DGA มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและระบบดิจิทัล ซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!