โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน และ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

23 พฤษภาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เมื่อเวลา 9.30 น สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเครือข่ายอาสาสมัครของศูนย์ ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่
เพื่อประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามบทบาท เพื่อให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนสามารถช่วยเหลือประชาชนในระดับพื้นที่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
 
โดยมีนางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อมด้วย คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่ายาง และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเข้าประชุมชี้แจงบทบาท และภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!