การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่ายาง และประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่ 1/2566

17 มกราคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่ายาง และ ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่ 1/2566
เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ เทศบาลตำบลท่ายาง ได้จัดการประชุมกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่ายาง และ ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง
โดยมีนางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง นายสุรชัย จัตตุพรพงษ์ รองนายกเทศมนตรี นายเทียนชัย คชานันท์ รองนายกเทศมนตรี และ นายภราดร เวทยนุกูล ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และประชาชน เข้าร่วมประชุม
โดยในที่ประชุมประธานได้ชี้แจงระเบียบวาระ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่2/2565 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 รวมถึง เรื่อง เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 ของเทศบาลตำบลท่ายาง และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ของเทศบาลตำบลท่ายาง โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
( 17 มกราคม 2566 )

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!