ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวมชุมชนท่ายาง ครั้งที่ 2

17 มกราคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองชุมชน ครั้งที่ 2
เมื่อเวลา 08.30 น. วันนี้ เทศบาลตำบลท่ายาง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองชุมชน ครั้งที่ 2 โดยมีนางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่ายาง มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 130 คน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง
การประชุมรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือ ในวันนี้เพื่อที่เทศบาลตำบลท่ายางจะได้จัดทำร่างผังเมืองรวมชุมชนท่ายาง ซึ่งมีแนวคิดเพื่อใช้ผังเมืองรวมเป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองและการดำรงรักษาเมืองบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสาธารณะ และ สภาพแวดล้อม โดยได้มีรูปแบบการแบ่งโซนสีตามการจัดพื้นที่ผังเมือง ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น และหารือถึงการจัดรูปแบบดังกล่าว

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!