ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี ๒๕๖๖

9 มกราคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เป็นการตอบแบบสอบถามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้มารับบริการหรือติดต่อราชการ  เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง