ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่ายาง และ ประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2565

20 ธันวาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลท่ายาง  ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่ายางและประชาคมท้องถิ่น  ณ  ห้องประชุมชั้น 3  สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง  โดยมีนางนฤมล  กิจพ่วงสุวรรณ  นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง  นายสุรชัย  จัตตุพรพงษ์   รองนายกเทศมนตรีฯ   นายเทียนชัย  คชานันท์   รองนายกเทศมนตรีฯ  นายภราดร  เวทยนุกูล  ปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง  และคณะกรรมการสัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล       ซึ่งประกอบไปด้วย สมาชิกสภาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาแทศบาลตำบลท่ายาง  ประชาชนที่พักอาศัยในเขตเทศบาล และผู้นำชุมชน  รวมทั้งสิ้น 149 คน  ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2565 ของเทศบาลตำบลท่ายาง  ซึ่งเทศบาลตำบลท่ายางมีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มเติมโครงการ รวม 61 โครงการ  ครุภัณฑ์ จำนวน  5  รายการ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565 และเทศบาลได้ประกาศใช้แผนพังกล่าวแล้วเมื่อวันที่  20 ธันวาคม  2565  โดยการจัดประชุมดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และนำไปพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!