ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ครั้งที่ 1

20 ธันวาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

          เทศบาลตำบลท่ายาง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ครั้งที่ 1  มีนายประสูตร หอมบรรเทิง นายอำเภอท่ายาง ประธานเปิดการประชุม  มี รศ.ดร อนุชา เพียรชนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการมีส่วนร่วม   นางนฤมล  กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่  ผู้นำชุมชน และ  ประชาชนในเขตพื้นที่  
              เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและปรึกษาหารือถึงความต้องการของประชาชน เพื่อเทศบาลตำบลท่ายางจะได้จัดทำร่างผังเมืองรวมชุมชนท่ายาง ซึ่งมีแนวคิดเพื่อใช้ผังเมืองรวมเป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองและการดำรงรักษาเมืองบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสาธารณะ และ สภาพแวดล้อม มีผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน 130  คน
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!