ร่วมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16 ธันวาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลท่ายาง นำโดยนางนฤมล  กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และ ลูกจ้างในสังกัด   ร่วมดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกตามโครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
      ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะ ตั้งแต่ต้นทาง  อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!