แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

5 ตุลาคม 2565
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลท่ายางขอแจ้งประชาสัมพันธ์ แผนปฎิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566
โดยกองคลัง เทศบาลตําบลท่ายาง ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย
และแผนปฎิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2566
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี จึงได้กำหนดแผนการดำเนินการจัดเก็บภาษี
โดยกำหนดระยะเวลาเสียภาษี ช่วงเวลาดำเนินการจัดเก็บ และขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ
จึงขอประกาศใช้แผนปฎิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามเอกสารที่แนบมานี้

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง