โครงการประชุมติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการคัดแยกขยะ ที่ต้นทาง ชุดที่ 3

20 มิถุนายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี  ได้จัดโครงการประชุมติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการคัดแยกขยะ ที่ต้นทาง ชุดที่ 3 
 
โดยเทศบาลตำบลท่ายาง นำโดยนายสุรชัย  จัตตุพรพงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง  พร้อมด้วย นายภราดร  เวทยนุกูล ปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ชุมชนบ้านหัวทุ่ง - ทุ่งพร้าวพัฒนา 
ร่วมประชุมเพื่อติดตาม ประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  รวมถึงรายงานความก้าวหน้า ปัญหา - อุปสรรค การดำเนินงานโครงการส่งเสริม การมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3  
 
 
ทั้งนี้ได้ร่วมลงพื้นที่ ณ ชุมชนบ้านหัวทุ่ง - ทุ่งพร้าว เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ  การดำเนินงานและแนวทางแก้ไข
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!