ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565

16 มิถุนายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลท่ายาง ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง
โดยมีนายสุรชัย จัตตุพรพงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง นายภราดรเวทยนุกูล ปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมชี้แจง ตอบข้อซักถาม แก่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งมีการตรวจประเมิน จำนวน 5 ด้าน ประกอบด้วย
1 ด้านการบริหารจัดการ
2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
3 ด้านการบริหารการเงินและการคลัง
4 ด้านการบริการสาธารณะ
5 ด้านธรรมาภิบาล
(16 มิถุนายน 2565)

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!