ประชุมงบอุดหนุนชุมชนสำหรับการดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริ

5 พฤษภาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อมด้วย นายสุรชัย จัตตุพรพงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ร่วมประชุมชี้แจงดำเนินโครงการพระราชดำริ ประจำปี 2565 ให้กับผู้นำชุมชน และ ผู้แทน ทั้ง 37 ชุมชน จำนวน 3 โครงการดังนี้ 
1โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
2โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม
3โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารอาหารไอโอดีน
ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลท่ายาง 
 
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!